Česká škola Bärn

Školní řád na školní rok 2021-22

Platný od 16. 7. 2021

 1. Smysl a účel České školy Bärn

Česká škola je jazyková výuka, organizovaná spolkem Krajanský spolek Bärn. Smyslem výuky je nabídnout dětem, které mají rodinné kořeny spojeny s českým jazykem, rozvoj komunikace, slovní zásoby, výuku čtení a psaní v češtině, stejně jako setkávání s dalšími česky mluvícími vrstevníky. Výuka je určena dětem od 4 let, ve věku Kindergarten a Primarschule, vyučujeme ve skupinkách rozdělených podle věku. Cílem je pozitivně motivovat dítě k jeho dalšímu rozvoji v češtině.

 1. Zkušební lekce

Před registrací dítěte do České školy Bärn mají rodiče možnost domluvit si konkrétní termín návštěvy. Při této zkušební lekci může být po celou dobu konání přítomen rodič i dítě. Rodiče tak mají možnost vytvořit si představu o průběhu lekce a sledovat chování svého dítěte.

Zkušební lekce je bezplatná.

Na základě této návštěvy mohou rodiče odevzdat přihlášku dítěte do České školy Bärn. Je však možné přihlásit dítě i bez absolvování této zkušební lekce.

Zkušební lekce je umožněna pouze jednou.

 1. Přihláška

Přihlášením dítěte do České školy Bärn se rodiče zavazují k pravidelné docházce dítěte do výuky, k  hrazení poplatků s tím spojených, a k dodržení podmínek stanovených tímto dokumentem. Na základě odeslání elektronické přihlášky obdrží rodiče potvrzení emailem o přijetí dítěte do České školy Bärn na daný školní rok, a vyúčtování školného.

 1. Pojištění

Rodiče jsou zodpovědní za to, že je jejich dítě řádně pojištěno (zdravotní a úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu). Krajanský spolek Bärn má uzavřena všechna povinná pojištění, vztahující se k jeho vlastnímu provozu.

 1. Ceník a platby

Cena za 1 lekci (75 min): 25 CHF zahrnuje všechny učebnice, sešity a materiál potřebný k výuce.

Školné se platí na základě vystavených faktur na období srpen – prosinec, leden – červenec (možno zaplatit i jednorázově na celý rok). Zaplacené školné se nevrací.

Způsob úhrady plateb:

 • Faktury jsou zasílány emailem elektronicky.
 • Preferujeme platby převodem na účet.
 • Pokud z vážných provozních důvodů dojde ke zrušení konání lekce, bude odpovídající částka vrácena, např. odečtena v příští faktuře.
 • Neúčast dítěte ve výuce není důvodem pro vrácení peněz.
 1. Provoz
 • Děti jsou rozděleny do skupin podle věku, úrovně čtení a psaní a znalostí českého jazyka. Počet skupin i počet dětí ve skupině je závislý na celkovém počtu přihlášených dětí. Dolní věková hranice je shodná s nástupem do švýcarské Kindergarten.
 • Učitelka připravuje materiály pro výuku, pracovní sešity nebo kopie potřebné ve výuce. Pracovní sešity i pracovní materiály, které zůstávají dítěti, jsou hrazeny ze školného.
 • Výuka probíhá v učebnách Schulhaus Bümpliz Statthalter, Bümplizstrasse 152, 3018 Bern ve středu odpoledne v době 14:00 – 15:15 nebo 15:30 – 16:45
 • Rodiče jsou povinni zajistit včasný příchod dítěte 10-5 min před začátkem výuky.

Organizace školního roku a prázdniny:

Dny státních svátků a prázdnin, kdy se výuka nekoná, nejsou zpoplatněny (řídí se prázdninami školy Bumpliz/Bern):

 • Začátek výuky: 1. 9. 2021
 • Podzimní prázdniny: 25.9. – 17. 10. 2021
 • Vánoční prázdniny: 25. 12. 2021 – 9. 1. 2022
 • Sportovní prázdniny: 5. 2. – 13. 3. 2022
 • Jarní prázdniny: 9. 4. – 24. 4. 2022
 • Poslední lekce. 6. 7. 2022
 • Letní prázdniny: 9. 7. – 14. 8. 2022
 1. Odhlášení

Rodiče mohou odhlásit své dítě z České školy Bärn písemně s měsíční výpovědní lhůtou, s ukončením docházky k datu 31. prosince.

Odhlášení dítěte může proběhnout i na základě vypovězení smlouvy ze strany organizátora, v takovém případě budou veškeré finanční přeplatky vráceny.

 1. Bezpečnost

Žádáme o hlášení absence dítěte předem konkrétní učitelce. Vzhledem k tomu, že děti do třídy přicházejí samy a nejsou předávány rodiči, je pro učitelku důležité vědět předem o nepřítomnosti dítěte.